تماس با ما

اصفهان ،هزار جریب ،دانشگاه اصفهاندانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار ،گروه تحقیقاتی رایانش فراگیر
ادرس الکترونیکی: UbiComp@eng.ui.ac.ir

تلفن: ۳۷۹۳۴۱۰۹ ۰۳۱