چشم انداز

رایانش فراگیر سر اغاز و طلوع عصر جدیدی در محاسبات کامپیوتری را رقم می زند. رایانش فراگیر فرای محاسبات مبتنی بر مین فریم ها و محاسبات شخصی است. رایانش فراگیر یک محاسبات مبتنی  بر کامپیوتر های پوشیدنی، کامپیوتر های قابل حمل و در حال حرکت و بطور کلی مبتنی بر کلیه اشیا مطرح در شبکه جهانی اینترنت است. این محسبات یک زندگی دیجیتالی را برای انسان هدف قرار داده است. زندگی که در ان اشیا مورد نیاز و مرتبط با انسان بتوانند با هوشانه، خود مختار و بصورت شفاف در جهت حل مشکلات و  رفع نیازهای بشر اقدام نمایند.